промени језик

    

Саобраћај

  

Traffic

На путу кући

Радни дан је завршен. Милан чека Драгана. Они се возе кући Драгановим аутом. Драган пажљиво вози свој ауто и не пребрзо јер је саобраћај густ. Приближавају се раскрсници. Саобраћајац уређује саобраћај.
- Драгане, видиш ли тамо напред полицијску патролу?
- Сигурно опет саобраћајна несрећа!
- Не, није несрећа. Само полицијска контрола.
Возе полако према полицијској контроли. Један полицајац зауставља њихов ауто, прилази Драгану и каже:
- Добар дан! Полицијска контрола! Могу ли видети вашу возачку и саобраћајну дозволу, молим?
Драган му је дао папире. Полицајац је прегледао папире и вратио их назад.
- Хвала! У реду је. Можете наставити даље.
Драган вози полако улево и онда удесно. Ускоро су били пред Милановом кућом. Изненада стаје мотор њиховог аута.
- Дођавола! Само нам је ова невоља фалила. Морамо сад ауто да скренемо на зауставну траку.
Милане, молим те буди тако добар и постави троугао позади. Ја ћу у међувремену погледати мотор.
- Где треба да га поставим?
- Око 250 метара иза аута. Ја ћу у међувремену потражити квар.
Обојица изађоше. Драган је подигао хаубу. Ускоро је нашао квар.
Срећом била је само ситница. Милан је узео троугао назад и могли су наставити даље.


- Буди пажљив, Милане!
Не би требао тако брзо возити!
- Зашто?
- Зар не видиш полицијску контролу? Два полицајца су већ зауставили један ауто.
- Где?
- Гледај! Тамо на зауставној траци. Имаш ли све папире код себе?
- Јасно! Имам их увек код себе.


- Добар дан, полицијска контрола.
Ваше папире, молим! Упалите светла! Океј, све у реду. Шта мислите, Милане: Колико брзо сте возили?
- Не знам.
- 130!
- То је врло могуће.
- Али овде смете само 100 да возите. Зар нисте видели знак?
- Не. Жао ми је.
- Па, то вам неће помоћи. Ово ће вас коштати 4000 динара.
   On the way home

The work day is over. Milan is waiting for Dragan. They are going home with Dragans car. Dragan is driving his car carefully and not too fast, because the traffic is brisk. They are approaching an intersection. A traffic policeman is directing traffic.
- Dragan, do you see over there, a police patrol?
- Again a traffic accident for sure!
- No, not an accident. Only police check.
They are driving slowly to the police check. One policeman stops his car, walks to Dragan and says:
- Good day! Police check! Can I see your driver's license and vehicle license, please?
Dragan hands him the papers. The policeman looks through the papers and give them back.
- Thank you! It's all right. You may continue.
Dragan drives slowly to the left and then right. They were soon in front of Milan's house. Suddenly the engine of their car strikes.
- Damn! We just missed this trouble. We have to move the car off the road now.
Milan, please be so kind and put the warning triangle behind! I will check the engine in the meanwhile.
- Where should I set it up?
- About 250 meters behind the car. I will look for defect in the meanwhile.
They both get out. Dragan lifted the bonnet up. Soon he found the error.
Fortunately it was just a minor fault. Milan took the triangle back and they could continue.


- Be careful, Milan!
You should not drive so fast!
- Why?
- Don't you see the police control? Two police officers already stopped one car.
- Where?
- Look! There on the shoulder line. Do you have all documents with you?
- Sure! I've them always with me.


- Good day, traffic control.
Your papers, please! Switch on the light! Okay, all right. What do you think, Mr. Milan: How fast were you driving?
- I don't know.
- 130!
- That is very possible.
- But you may drive here only 100. Haven't you seen the sign?
- No. I'm sorry.
- Well, that does not help you. That will cost you 4000 dinars.